Informace

Podíl 1/6 pozemků v obci Olešnice, okres Hradec Králové

EX: 110 EX 970/09

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Sídlo Exekutorského úřadu v Teplicích
Nejnižší podání:   3 930 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  Levín nad Cidlinou (710342)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové

Znalecký posudek - doplnění  
 
Znalecký posudek   
Dražební vyhláška   
 
Jedná se o podíl 1/6 na pozemcích parc. č. 611 a parc. č. 618 dobré bonity, které jsou součástí většího sceleného zemědělského pozemku, který je intenzivně zemědělsky využíván. Parc. č. 131/50 leží v prostoru náspu dálničního tělesa.