Informace

ODROČENO! - Pozemek o výměře 5 398 m2 - orná půda v obci Lovečkovice, okres Litoměřice

EX: 110 EX 1096/06

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   900 000 Kč
Dražební jistota:   200 000 Kč
Katastrální území:  Lovečkovice (687677)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
Termín dražebního jednání   
Usnesení o odročení dražebního jednání   
 
Pozemek č. parc. 643/2 o výměře 5 398 m2 - orná půda v k.ú. a obci Lovečkovice, okres Litoměřice. Jedná se o pozemek části pole, nyní porostlého trávou, v proluce mezi končící souvislou zástavbou obce Lovečkovice a samostatně stojícím domem při silnici vedoucí z Lovečkovic do Liběšic. Pozemek je mírně zvlněný s převažujícím mírným svahem na sever. Přístup na pozemek je z uvedené silnice, na pozemku je dále studna. Možnost napojení v místě je pouze na vodovod a elektro. Ve schváleném územním plánu obce je pozemek určen k zastavění – plochy smíšené obytné venkovské.